Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Tài nguyên kỹ thuật


General introduction to serial protocols Tổng giới thiệu về các giao thức nối tiếp

National Semiconductors have a several very useful application notes which cover a lot of the basics of balanced serial communications. Quốc bán dẫn có một vài ứng dụng ghi chú rất hữu ích trong đó bao gồm rất nhiều vấn đề cơ bản của truyền thông nối tiếp cân bằng. After, DMX512 is just a variant of RS-485, which is itself a superset of RS-422. Sau khi, DMX512 chỉ là một biến thể của RS-485, mà chính nó là một tập cha của RS-422. These are PDF files, and the timestamp and size are as of September 1997. Đây là những tập tin PDF, và các dấu thời gian và kích thước như của tháng 9 năm 1997. They don't look like they get updated that often, after all this stuff is all cast in stone... Họ không giống như họ nhận được cập nhật thường xuyên, sau khi tất cả những thứ này là tất cả diễn viên trong đá ...
AN-214 : Transmission Line Drivers and Receivers for EIA Standards RS-422 and RS-423 (196 Kbytes; 02-Apr-96) AN-214: Transmission Line điều khiển và Receivers Tiêu chuẩn EIA RS-422 và RS-423 (196 Kbytes, 02-tháng tư-96)
AN-216 : Summary of Electrical Characteristics of Some Well Known Digital Interface Standards (151 Kbytes; 02-Apr-96) AN-216: Tóm tắt các đặc tính điện của một số tiêu chuẩn giao diện số đã biết Well (151 Kbytes, 02-tháng tư-96)
AN-409 : Transceivers and Repeaters Meeting the EIA RS-485 Interface Standard (130 Kbytes; 02-Apr-96) AN-409: thu phát và lặp Đáp ứng tiêu chuẩn giao diện RS 485-EIA (130 Kbytes, 02-tháng tư-96)
AN-457 : 'High Speed, Low Skew RS-422 Drivers and Receivers Solve Critical System Timing Problems' (114 Kbytes; 06-Jun-96) AN-457: "tốc độ cao, thấp nghiêng RS-422 điều khiển và Receivers Giải quyết vấn đề về thời gian hệ thống quan trọng ' (114 Kbytes, 06-Jun-96)
AN-759 : Comparing EIA-485 and EIA-422-A Line Drivers and Receivers in Multipoint Applications (87 Kbytes; 02-Apr-96) AN-759: So sánh EIA-485 và EIA-422-A Đường dây điều khiển và Receivers trong các ứng dụng đa (87 Kbytes, 02-tháng tư-96)
AN-979 : The Practical Limits of RS-485 (127 Kbytes; 02-Apr-96) AN-979: Các thiết thực hạn chế của RS-485 (127 Kbytes, 02-tháng tư-96)
AN-1057 : Ten ways to Bulletproof RS-485 Interfaces (151 Kbytes; 26-Oct-96) AN-1057: Mười cách để Bulletproof Giao diện RS-485 (151 Kbytes, 26-Oct-96)

The SN75156A Các SN75156A

The SN75156A is a RS-485 transceiver chip, widely used for for both transmission and reception of DMX512. SN75156A là RS-485 thu phát chip, sử dụng rộng rãi cho cho cả truyền và nhận DMX512.
The pinouts of the SN74156A can be obtained from Chipdir at Hitex . National Semiconductors also do a number of variants on the SN74156A, and their reference page for the DS16F95 has a useful PDF data sheet. Các sơ đồ chân của SN74156A có thể thu được từ Chipdir tại Hitex bán dẫn. Quốc cũng làm một số biến thể trên SN74156A, và trang tham chiếu của họ cho các DS16F95 có một bảng dữ liệu hữu ích PDF.
Doug Fleenor of Doug Fleenor Designs makes a case for using the SN74156B rather than the SN74156A in a newsletter (no longer online) . Doug Fleenor của Doug thiết kế Fleenor làm cho một trường hợp để sử dụng SN74156B hơn là SN74156A trong bản tin (không còn trực tuyến).
Goto DMX512 chỉ số Chuyển ánh sáng chỉ số

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét