Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

LED ma trận hiển thị chữ

BÀI TIỂU LUẬN

LED MA TRẬN HIỂN THỊ CHỮ1. Đề bài:

Dùng vi xử lý điều khiển dòng chữ “TRUONG ĐAI HOC CONG NGHIEP TP.HCM – KHOA CONG NGHE ĐIEN TU – SVTH: LUU TIEN ĐAT – MSSV: 0502039” chạy từ phải sang trái và hiển thị trên led ma trận màu đỏ.

2. Phân tích đề bài:

2.1 Phân tích:

- Hiển thị chữ trên led ma trận màu đỏ.

- Dòng chữ chạy từ phải sang trái.

- Dùng port 1 điều khiển cột và port 2 điều khiển dòng trên led ma trận.

- Khi port 1.0 ở mức cao, port 2 điều khiển cột led thứ 1 sáng tương ứng với giá trị port của 2 – delay5ms.

- Khi port 1.1 ở mức cao, port 2 điều khiển cột led thứ 2 sáng tương ứng với giá trị của port 2 – delay5ms.

- …

- Khi port 1.7 ở mức cao, port 2 điều khiển cột led thứ 8 sáng tương ứng với giá trị của port 2 – delay5ms.

Nhận xét: port 1 dịch bit từ phải sang trái, port 2 load dữ liệu liên tục nên dùng vòng lặp.Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốcClick vào hình để xem ở kích thước nguyên gốcClick vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

2.2 Sơ đồ nguyên lý:Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

2.3 CODE:$MOD51

ORG 00H

MAIN:

MOV DPTR,#DATABASE ;DIA CHI NAP DU LIEU

AAA:

MOV R0,#5 ;TOC DO HIEN KY TU

BBB:

LCALL SCANDATA ;NAP DU LIEU

DJNZ R0,BBB

INC DPTR

MOV A,DPL

MOV R1,DPH

CJNE R1,#02H,AAA ;KIEM TRA KET THUC CHUOI ?

CJNE A,#25H,AAA

SJMP MAIN

SCANDATA:

PUSH ACC

PUSH 00H

PUSH 01H

MOV R0,#00H ;DIA CHI DU LIEU DAU TIEN TRON DATABASE

MOV R1,#01H ;HIEN THI RA COT DAU TIEN

SCAN:

MOV A,R0

MOVC A,@A+DPTR ;NAP DU LIEU TU DATABASE VAO A

MOV P2, A ;HIEN THI RA DONG TUONG UNG

MOV P1,R1 ;HIEN THI RA COT DAU TIEN

LCALL DELAY5MS ;CHUONG TRINH TAO TRE 5 MS

MOV R4,#40H ;CHONG LEM

MOV P1,#00H

DJNZ R4,DDD

INC R0 ;HIEN THI DU LIEU KE TIEP

MOV A,R1 ;CHUYEN SANG COT KE TIEP

RL A

MOV R1,A

CJNE R0,#8H,SCAN ;KIEM TRA QUET COT THU 8 CHUA

POP 01H

POP 00H

POP ACC

RETDELAY5MS:

PUSH 00H

PUSH 01H

MOV R1,#10

CCC:

MOV R0,#250

DJNZ R0,$

DJNZ R1,CCC

POP 01H

POP 00H

RETDATABASE:

DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H ;"KHOANG TRANG"

DB 02H,02H,0FEH,02H, 02H,00H ;"T"

DB 0FEH,12H, 32H,52H, 8CH,00H ;"R"

DB 7EH,80H, 80H,80H, 7EH,00H ;"U"

DB 7CH,82H, 82H,82H, 7CH,00H ;"O"

DB 0FEH,04H, 08H,10H,0FEH,00H ;"N"

DB 7CH,82H, 92H,92H, 74H,00H,00H,00H ;"G"DB 10H,0FEH,92H,82H, 82H,7CH,00H ;"D"

DB 0FCH, 22H,22H,22H,0FCH,00H ;"A"

DB 82H,0FEH,82H,00H, 00H,00H ;"I"DB 0FEH,10H,10H,10H,0FEH,00H ;"H"

DB 7CH,82H,82H,82H, 7CH,00H ;"O"

DB 7CH,82H,82H,82H, 44H,00H,00H,00H ;"C"DB 7CH,82H,82H,82H, 44H,00H ;"C"

DB 7CH,82H,82H,82H, 7CH,00H ;"O"

DB 0FEH,04H,08H,10H,0FEH,00H ;"N"

DB 7CH,82H,92H,92H, 74H,00H,00H,00H ;"G"DB 0FEH, 04H,08H,10H,0FEH,00H ;"N"

DB 7CH, 82H,92H,92H, 74H,00H ;"G"

DB 0FEH, 10H,10H,10H,0FEH,00H ;"H"

DB 82H,0FEH,82H,00H ;"I"

DB 0FEH, 92H,92H,92H, 82H,00H ;"E"

DB 0FEH, 12H,12H,12H, 0CH,00H,00H,00H ;"P"DB 02H,02H,0FEH,02H, 02H,00H ;"T"

DB 0FEH,12H, 12H,12H, 0CH,00H ;"P"

DB 80H,00H ;"."

DB 0FEH,10H, 10H,10H,0FEH,00H ;"H"

DB 7CH,82H, 82H,82H, 44H,00H ;"C"

DB 0FEH,04H, 08H,04H,0FEH,00H,00H ;"M"DB 10H,10H,10H,00H,00H ;"-"DB 0FEH,10H,28H,44H, 82H,00H ;"K"

DB 0FEH,10H,10H,10H,0FEH,00H ;"H"

DB 7CH,82H,82H,82H, 7CH,00H ;"O"

DB 0FCH,22H,22H,22H,0FCH,00H,00H,00H ;"A"DB 7CH,82H,82H,82H, 44H,00H ;"C"

DB 7CH,82H,82H,82H, 7CH,00H ;"O"

DB 0FEH,04H,08H,10H,0FEH,00H ;"N"

DB 7CH,82H,92H,92H, 74H,00H,00H,00H ;"G"DB 0FEH,04H,08H,10H,0FEH,00H ;"N"

DB 7CH,82H,92H,92H, 74H,00H ;"G"

DB 0FEH,10H,10H,10H,0FEH,00H ;"H"

DB 0FEH,92H,92H,92H, 82H,00H,00H,00H ;"E"DB 10H,0FEH,92H,82H, 82H,7CH,00H ;"D"

DB 82H,0FEH,82H,00H ;"I"

DB 0FEH, 92H,92H,92H, 82H,00H ;"E"

DB 0FEH, 04H,08H,10H,0FEH,00H,00H,00H ;"N"DB 02H,02H,0FEH,02H,02H,00H ;"T"

DB 7EH,80H, 80H,80H,7EH,00H,00H ;"U"DB 10H,10H,10H,00H,00H ;"-"DB 4CH,92H, 92H,92H, 64H,00H ;"S"

DB 3EH,40H, 80H,40H, 3EH,00H ;"V"

DB 02H,02H,0FEH,02H, 02H,00H ;"T"

DB 0FEH,10H, 10H,10H,0FEH,00H ;"H"

DB 44H, 00H,00H ;":"DB 0FEH,80H,80H,80H,80H,00H ;"L"

DB 7EH,80H,80H,80H,7EH,00H ;"U"

DB 7EH,80H,80H,80H,7EH,00H,00H,00H ;"U"DB 02H, 02H,0FEH,02H, 02H,00H ;"T"

DB 82H,0FEH, 82H,00H ;"I"

DB 0FEH, 92H, 92H,92H, 82H,00H ;"E"

DB 0FEH, 04H, 08H,10H,0FEH,00H,00H,00H ;"N"DB 10H,0FEH, 92H,82H, 82H,7CH,00H ;"D"

DB 0FCH, 22H, 22H,22H,0FCH,00H ;"A"

DB 02H, 02H,0FEH,02H, 02H,00H,00H,00H ;"T"DB 10H,10H,10H,00H,00H ;"-"DB 0FEH, 04H, 08H,04H,0FEH,00H ;"M"

DB 4CH, 92H, 92H,92H, 64H,00H ;"S"

DB 4CH, 92H, 92H,92H, 64H,00H ;"S"

DB 3EH, 40H, 80H,40H, 3EH,00H ;"V"

DB 44H, 00H ;":"DB 7CH, 82H, 82H,82H,7CH,00H ;"0"

DB 4EH, 8AH, 8AH,8AH,72H,00H ;"5"

DB 7CH, 82H, 82H,82H,7CH,00H ;"0"

DB 8CH,0C2H,0A2H,92H,8CH,00H ;"2"

DB 7CH, 82H, 82H,82H,7CH,00H ;"0"

DB 44H, 92H, 92H,92H,6CH,00H ;"3"

DB 4CH, 92H, 92H,92H,7CH,00H,00H,00H ;"9"END3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

Chữ T và Đ hiển thị trên led ma trận:sưu tầm và biên tập từ nhiều nguồn, mọi ý kiến về kỹ thuật xin vui long liên hệ
soundandlightvn@gmail.com – 0906 715 077 rất mong được đóng góp của các độc giả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét