Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

He thong loa dùng Karaoke

He thong loa dùng Karaoke - sảnh trung (20-30 người) - REAL (USA) - AS10 + AS15SUB
Click vào xem ảnh lớn


Model: AS-10 + AS-15SUB

Nhãn hiệu: REALAS-10

DescriptionA 2-way full range system (passive LF/HF crossover) in a vented dual purpose (main/stage monitor) enclosure. Including a 10inch woofer and a 1inch voice coil compression driver on a Wave Guide Plate.

Applications-Clubs, bars and restaurants

-Concert halls

-Live sound in places of worship


Features:
System Configuration

2-way,full-range
LF Subsystem & Loading

1 x 10inch,4Ohm Driver
HF Subsystem & Loadingl

1 x 1inch titanium diaphragm
Construction

18 mm high-quality 11-story Blantic plywood
Connector

2x NL4MP SPEAKON 4 pole;Passive In Passive Loop Thru, ctive In


Fittings:
Handles 1, integral to cabinet
Front Finish Acoustic foam on perforated steel grille (82% transparent)
Flying Points 4 steel anchor point for flying track on side(3 positions)

1 steel anchor plates for flying track on bedcover (3 positions)


Dimensions (inches / millimeters):
Height

19.05/ 450
Width

13.82 / 350
Depth

13.20 / 335Performance:

Power Handling (watts, continuous):

Full Range Passive 200w AES, 800w Peak
Frequency Response:

±3dB

70Hz to 20KHz


Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1 m):
Sub-bass

98dB


Nominal Input Impedance (ohm):
Sub-bass

4Ohm
Nominal Dispersion (degrees @ - 6 dB):HF Dispersion

90¡ã to 100¡ã Hor. x 60¡ã


Shipping&Ordering:


Packaging

AS-10s are sold as single items and in multiples thereof
Shipping Weight(kilograms)

1 x AS-10=23
Shipping Volume

1 x AS-10=0.17c um(4.59 cu ft).
Accessories

A full selecion of mounting Accessories is available. Please contact your Real Sound Agent for details
As part of a policy of continual improvement, Real Sound reserves the right to change specifications without notice.

AS-15sub

DescriptionAS-15sub+AS-10 is a compounding speaker system consisting of two single 10inch two-way full-range satellites and a single 15inch double-toroid subwoofer. providing a solid bass foundation and plenty of sound pressure. With a precision-tuned combination of 10inch speaker and 1inch driver, the satellites deliver crystal-clear highs and full . AS15SUB+AS-10 is the ideal solution for musicians and DJs who need more sonic muscle to play bigger events. Though AS15SUB+AS-10 gets the musical message across with greater authority, it is compact and easily transported.

There is a four-channel amplifier module which has been equipped with preamps, stimulus, compressor& Expander, 50~250Hz bass crossover, EQ, PEQ, noise gate, ect..

AS15SUB+AS-12 a new experience in sound quality!

Applications-Clubs, bars and restaurants

-Concert halls

-Live sound in places of worship


Features:
System Configuration

Single 15inch bass
LF Subsystem

LF 1 x 15inch (380mm),3inch (75mm)Coil, 6Ohmdriver.
Construction

18 mm high-quality 11-story Blantic plywood
Connector

2x Neutrik NL4 Speakon,In&Out


Fittings:
Handles 2, integral to cabinet
Front Finish Acoustic foam on perforated steel grille (82% transparent)
Stand Fittings Internal Stand Fitting on Top (35mm, 1 3/8") accepts a mast supporting 1 DS-1220
Stand Fittings Built in Stand Fitting, 35mm (1"3/8)


Dimensions (inches / millimeters):)
Height

21.34/ 542
Width

17.60 / 447
Depth

22.62 / 600


Performance:
Power Handling (watts, continuous):

Sub-bass 600w AES, 2400w Peak
Frequency Response:

±3dB

45Hz to 130Hz


Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1 m):)
Sub-bass

100dB


Nominal Input Impedance (ohm):
Sub-bass

8Ohm


Shipping&Ordering:


Packaging

AS-15subs are sold as single items and in multiples thereof
Shipping Weight(kilograms)

1 x AS-15sub=47
Shipping Volume

1 x AS-15sub=0.34c um
Accessories

A full selecion of mounting accessories is available. Please contact your Real Sound Agent for details
As part of a policy of continual iLoa Karaoke chất lượng cao - REAL (USA) - WS-280
Click vào xem ảnh lớn


Model: WS-280

Nhãn hiệu: REALLoa Karaoke chất tiếng rất hay

■ REAL hơn 30 năm kinh nghiệm, cung cấp >64 quốc gia trên thế giới.

■ Loa toàn dải (2 way full range) woofer 2 X 8 inch + 2 X 3 inch throat drivers

■ Tần số đáp ứng: 35Hz-20kHz (+/-3dB)

■ Chất tiếng rất hay, trong sáng, mịn, bass mềm & sâu, đáp ứng hiệu qủa rất cao cho các tiếng vocal, hát & nói, nghe nhạc trẻ

■ Mạch bảo vệ bên trong loa hiệu qủa cao

■ Công suất loa: 180W/ chiếc thùng loa - 360W Program - 720W Max

(2 chiếc loa đáp ứng tốt cho phòng Karaoke rộng khoảng 30m2)DIGITAL KARAOKE MIXING AMPLIFIER - REAL (USA) - WS-660
Click vào xem ảnh lớn


Model: WS-660

Nhãn hiệu: REAL

WS Series


Caùc ñaëc ñieåm noåi baät Amply Karaoke REAL – WS-660 – khaùc xa vôùi caùc amply karaoke taàm thöôøng khaùc hieän coù treân thò tröôøng Vieät Nam:

< Chaát tieáng hay:

o AÂm vöïc Bass saâu & chaéc,

o Trong khi tieáng vocal raát saùng (tieáng mic – gioïng ca raát saùng)

o Echo & reverb nhuyeãn – meàm – trong saùng – raát hay – vi xöû lyù effect YAMAHA

< Cheá ñoä baûo veä hieäu quûa cao – taêng ñoä an toaøn cho loa:

o Maïnh baûo veä khi khôûi ñoäng, töï 9oäng haï volume veà min, sau khi khôûi ñoäng xong, töï ñoäng traû volume veà vò trí ban ñaàu (gaàn nhö khoâng coù amply hieäncoù chöùc naêng naøy)

o Maïnh baûo veä ngoõ ra khi quùa taûi, baûo veä DC, Thermal protect

< REMOTE ñieàu khieån töø xa – thuaän tieän & tieân nghi ngöôøi söû duïng

< Chænh tröïc tieáp hoaëc baèng remote vôùi caùc chöùc naêng:

o Choïn nguoàn nhaïc ngoõ vaøo – chuyeån keânh (coù 4 nguoàn nhaïc ngoõ vaøo: Aux, DVD, )

o Taêng giaûm volume nhaïc

o Taêng giaûm volume micro

o Thaêng / giaùng aâm vöïc

o Vaø nhieàu tính naêng khaùc

< Coâng suaát ngoõ ra loa khaù lôùn” 2 x 300W/ 4 Ohm Stereo

< Taàn soá ñaùp öùng raát toát: 20-20kHz

< Ñoä meùo tieáng raát thaáp: <0.05%mprovement, Re
Bo tien khuyếch đại tạo Echo Karaoke- REAL (USA) - WS-300D
Click vào xem ảnh lớn


Model: WS-300D

Nhãn hiệu: REALWS-300D

·24 bit digital key modulation and AD/DA converters

·Built-in 2 DSP(YAMAHA) music effects and 4 singing effects

·Digital tone control

·Reset function,return to the original singing automatically after finish each one song

·Can setup the volume of music and microphone when every time swtich on by user’s own motion

·Have locked function for max.output of music,microphone and sub-bass

·Intelligent sub-bass signal control(suitable for big and small size Karaoke room without management) .DIGITAL KARAOKE MIXING AMPLIFIER - REAL (USA) - WS-860
Click vào xem ảnh lớn


Model: WS-860

Nhãn hiệu: REALAmplifer: Karaoke VIP -

■ Amply được thiết kế mạch bảo vệ rất đặc biệt - chất lượng & độ ổn định, an toàn cho loa rất cao

■ Khi khởi động máy nếu volume amply đã được vặn trên mức minimum thì thiết bị tự động trả volume về minimum khi khởi động máy nhằm bảo vệ hệ thống loa tránh hư hỏng sau đó trả volume về vị trí ban đầu trước khi bật máy.

■ Tích hợp 2 DSP YAMAHA DSPcho chất tiếng echo/reverb mềm mại rất hay

■ Điều chế AD/DA 24 bit , ? Điều khiển tone & volume kỹ thuật số

■ Chất tiếng rất hay đáp ứng tuyệt vời cho các ứng dụng thông dụng: giảng dạy, hội họp, hội thảo, văn nghệ - Karaoke...

■ Công suất: 2x200W + 120W, ? Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz, ? THD+Noise:<0.05%,

■ S/N:>87dB, ? Có thể chỉnh tone Bass, treble cho ngõ ra

■ Có 3 ngõ vào micro, nhiều ngõ vào AV: CD, Cassette, Audio line

■ Có thể chỉnh thăng, giáng âm sắc tín hiệu âm thanh (vocal, music) cho phù hợp giọng vocal của từng người hoặc thể loại nhạc, bài hát

al Sound reserves the right to change specifications without notice.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét